Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин

Магістерські роботи 2023р

Гр. ХО-21мп

 

 

Прізвище, ім‘я,

по батькові

студента

Теми магістерських дисертацій

Науковий керівник

1

Бончковський Дмитро Віталійович

Синтез та властивості 6,6-дифторбіцикло[3.2.0]гептанів

Synthesis and properties of 6.6-difluorobicyclo[3.2.0]heptanes

Доцент, к.х.н. Родіонов В.М.

2

Бражник Ганна Миколаївна

Перетворення N-арил заміщених азетидин-3-оцтових кислот в γ-лактами як перспективні лікарські засоби

Conversion of N-aryl substituted azetidine-3- acetic acids into γ-lactams as drug candidates

Доцент, к.х.н. Левандовський І.А.

3

Васильченко Вадим Олексійович

Діастереоселективний синтез біцикло[2.1.0]пентанових та біцикло[3.2.0]гептанових карбонових кислот

Diastereoselective synthesis of bicyclo[2.1.0]pentane and bicyclo[3.2.0]heptane carboxylic acids

Асистент, к.х.н. Гайдай О.В.

4

Виборнов Андрій Олександрович

Ферментативний синтез хіральних 2-аміно(1,2)фенетанольних похідних

Enzymatic synthesis of chiral 2-amino(1,2)phenethanol derivatives

Доцент, к.х.н. Левандовський І.А.

5

Гавришко Дмитро Юрійович

Синтез та властивості 5,5-дизаміщених-1,2-оксатіолан-4-он-2,2-діоксидів

Synthesis and properties of 5,5-disubstituted-1,2-oxathiolan-4-one-2,2-dioxides

Асистент, к.х.н. Гунченко П.О.

6

Дінул Владислав Олександрович

Методи функціоналізації та синтез похідних гомоморфаліну

Methods of functionalization and synthesis of homomorphaline derivatives

Доцент, к.х.н. Левандовський І.А.

7

Заяць Ольга Степанівна

Синтез бром-2,3,4,5-тетрагідро-1,4-бензооксиазепін-5-онів як перспективних білдинг блоків  протиракових препаратах

Synthesis of bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxyazepin-5-ones as promising building blocks for anticancer drugs

Доцент, к.х.н. Родіонов В.М.

 8

 Зеленська Катерина Геннадіївна

 Нові синтетичні шляхи отримання норадамантанів за допомогою реакції ретро-Барб’є

New synthetic approaches to noradamantanes trough the retro-Barbier reaction

 Асистент, к.х.н. Гайдай О.В.

9

Кіпріянов Михайло Олегович

Синтез 1,5-біцикло[3.2.1]октанових біфункціоналізованих похідних циклізацією карбоксилатів метилен-циклогептану

Synthesis of 1,5-bicyclo[3.2.1]octane bifunctionalized derivatives by cyclization of methylenecycloheptane carboxylates

Доцент, к.х.н. Левандовський І.А.

10

Колесник Мирослава Петрівна

Синтез похідних 5,5-диметилоксолан-3-ону, що представляють потенційний інтерес в комбінаторній і медичній хімії

Synthesis of 5,5-dimethyloxolan-3-one derivatives of potential interest in combinatorial and medicinal chemistry

Асистент, к.х.н. Гайдай О.В.

11

Корженівський Олександр Андрійович

Синтез фотоперемикача нового типу як агоністу ванілоїдних рецепторів 1(TRPV1)

Synthesis of a new type of photoswitch as an agonist of vanilloid receptors 1 (TRPV1)

Доцент, к.х.н. Левандовський І.А.

12

Пітюкіна Ольга Андріївна

Синтез циклічних цис-аміноспиртів шляхом 1,3-диполярного циклоприєднання

Synthesis of cyclic cis-amino alcohols via 1,3-dipolar cycloaddition

Доцент, к.х.н. Родіонов В.М.

13

Полуектова Марина Сергіївна

«Видалення Нітрогену» як перспективний метод введення гем- дифлуороциклоалкільних замісників у гетероароматичні системи

«Nitrogen Deletion» as a perspective method of gem-difluorocycloalkane substituents insertion into heteroaromatic systems

Доцент, к.х.н. Родіонов В.М.

14

Портянкін Антон Олександрович

Дослідженя реакції метил 2-гідразиніл-2-оксоацетату з циклічними імідатами

Investigation of the reaction of methyl 2-hydrazinyl-2-oxoacetate with cyclic imidates

Асистент, к.х.н. Гайдай О.В.

15

Савченко Артем Володимирович

Синтез димерів стерично ускладнених похідних діамантанів як прекурсорів для фотокатодів

Synthesis of dimers of sterically-congested diamond derivatives as photocathode precursors

Доцент, к.х.н., доцент Бутова К.Д.

16

Шабетя Андрій Сергійович

Ферментативний синтез оптично активних 3-арил-2-метилпропанових кислот для використання в якості біологічно активних білдінг блоків

Enzymatic synthesis of optically active 3-aryl-2-methylpropanoic acids for use as biologically active building blocks

Доцент, к.х.н., доцент Бутова К.Д.
17

Хе Міньхуей

Приготування медичного полімерного матеріалу “Полімолочна кислота”

Preparation of medical polymer material "Polylactic acid"

Зав. кафедри, д.х.н., професор Фокін А.А.